ویزا‌های تحصیلی‌ گوناگونی در سیستمِ مهاجرتی استرالیا وجود دارد که بر حسبِ سطحِ تحصیل شما نوع این ویزا معین میشود.

به عنوانِ مثل چنانچه قصدِ تحصیل در سطحِ لیسانس یا فوقِ لیسانس دارید ویزا ۵۷۳ به شما تعلق می‌گیرد . چنانچه در سطحِ مدارس به تحصیلِ خود ادامه میدهید ویزا ۵۷۱ به شما تعلق می‌گیرد.

شرحِ مختصری از مهمترین ویزا‌های تحصیلی‌
۵۷۰ ویزا زبان
۵۷۱ ویزا تحصیل در مدارس
۵۷۲ ویزا تحصیل در بخش فنی‌ حرفه‌ای
۵۷۳ ویزا تحصیل در سطح لیسانس و فوق لیسانس
۵۷۴ ویزا تحصیل در فوق لیسانسِ پژوهشی یا دکترا

روندِ ارزشیابی ویزا‌های مختلفِ تحصیلی‌ ، مدارکِ مورد نیاز و شانسِ تأیید ویزا تحصیلی‌ بستگی به نوع ویزا و ملیتِ دانشجو دارد. اداره مهاجرتِ استرالیا ۳ سطحِ مختلف ارزیابی ( ۱-۳) دارد که سطح ۱ آسان‌ترین سطح و ۳ مشکل‌ترین سطحِ ارزیابی می‌باشد. در حالِ حاضر ایران در سطحِ ۳ قرار دارد.

در سال ۲۰۱۰ اداره مهاجرت استرالیا مفهومی‌ جدید به ارزیابی ویزا‌های دانشجویی‌ اضافه کرد و بعد از این تاریخ کلیه دانشجویانی که در مقاطع تحصیلی‌ لیسانس به بالا و قسمتی‌ از فنی‌ حرفه‌ای تحصیل میکنند تحتِ قانونِ جدید ارزیابی میشوند. این ارزشیابی قسمتِ عمده ا‌‌ی از تأییه ویزا را بر عهده مراکزِ آموزشی و نمایندگانِ دانشگاه‌ها قرار میدهد.