دانشگاه Lincoln کمتر از 25 دقیقه از شهر Christchurch، بزرگترین شهر در بخش جنوبی فاصله دارد. این دانشگاه پردیسی رسمی دارد که به خاطر فضا و کیفیت محیط خود مورد توجه است. این پردیس دانشگاهی فضاهای درسی مدرن، کتابخانه و تسهیلاتی عالی، و همچنین امکانات اقامت حدود 650 دانشجو در طول سال تحصیلی را دارد.

 

دانشگاه Lincoln همواره بابت فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی خود توجه بین المللی را جلب کرده، و به خاطر کاآفرینی و ایجاد ارتباط میان رهیافت های متفاوت و انگیزش تکامل و انتقال دانش شهرت دارد. این دانشگاه با محققان و کاربران اطلاعات تحقیقی ملی و بین المللی مرتبط بوده و تا به حال با چندین مؤسسه تحقیقانی برجسته همکاری داشته است.

سایت اصلی دانشگاه