کشور نیوزیلند در زمینه تحصیلات عالی شامل هشت دانشگاه است که عبارتند از:
• Auckland University of Technology
• Lincoln University
• Massey University
• University of Auckland
• University of Canterbury
• University of Otago
• University of Waikato
• Victoria University of Wellington
این دانشگاهها بخش وسیعی از تحصیلات تکمیلی را شامل میشوند و در مجموع به بیش از ۷۱۱ هزار
دانشجو خدمات تحصیلی ارائه میکنند.

  وقت مشاوره رایگان